sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

แนวคิดความยั่งยืน(Sustainability)

เป็นแนวคิดที่มากกว่าเรื่องการดูแลสิ่งแวดล้อม ปลูกต้นไม้ แต่เป็นการที่ทำให้ธุรกิจและรายละเอียดของธุรกิจนั้น สอดคล้องไปกับมิติด้านสิ่งแวดล้อมและความต่อเนื่อง ดังนั้น หลายองค์กรทางธุรกิจจึงให้ความสำคัญกับความยั่งยืน (Sustainability) กันอย่างแพร่หลาย โดยมุ่งเน้นการรักษาสมดุลธรรมชาติและธรุกิจ

 • * สมดุลด้านสังคม(Social)
 • * สมดุลด้านเศรษฐกิจ(Economic)
 • * สมดุลด้านสิ่งแวดล้อม(Environmental)

ซึ่งแนวคิดธุรกิจแบบยั่งยืน(Sustainability)นั้น เป็นการพัฒนาธุรกิจรูปแบบใหม่ โดยมิได้มุ่งเน้นเพียงผลกำไรของบริษัทเพียงอย่างเดียว แต่ให้ความสำคัญกับสังคมภายในและภายนอก สังคมรอบข้าง รวมทั้งการใส่ใจด้านสิ่งแวดล้อม ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อม เช่น กระบวนการผลิต ความใส่ใจในรายละเอียดของธุรกิจที่จะไม่ส่งผลเสียต่อสภาพแวดล้อมโดยรวม ซึ่งกลายเป็นเทรนด์(trend)การสร้างธุรกิจยุคใหม่ที่ยั่งยืน

3 Pillars of Sustainability

3 เสาหลักของความยั่งยืน

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

ความคิดริเริ่มในการส่งเสริมความเป็นอยู่ที่ดี สุขภาพและความปลอดภัยของชุมชน ลูกค้า และพนักงาน

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

ความคิดริเริ่มที่ทำให้มั่นใจว่าธุรกิจสามารถเติบโตได้ในขณะที่สร้างผลกระทบเชิงบวกในระยะยาวเหล่านี้

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

ความคิดริเริ่มที่ลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ของธุรกิจตลอดห่วงโซ่คุณค่า

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

Socio-Economic

 • Employment การจ้างงาน
 • Training & Development การฝึกอบรมและการพัฒนา
 • Local Economy เศรษฐกิจท้องถิ่น
 • Entrepreneurship การเป็นผู้ประกอบการ
 • Social & Community สังคมและชุมชน
 • Sponsorship การสนับสนุน

Eco-Economy

 • resource efficiency ประสิทธิภาพของทรัพยากร
 • energy efficiency ประสิทธิภาพการใช้พลังงาน
 • reuse ใช้ซ้ำ
 • recycling การรีไซเคิล

Socio-Environmental

 • Health & Safety สุขภาพและความปลอดภัย
 • Climate Change อากาศเปลี่ยนแปลง
 • COMAH/SEVES
 • Crisis Management การจัดการวิกฤต
 • Business Continuity ต่อเนื่องทางธุรกิจ

4-R Concept

แนวคิด 4 R

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

หลัก 4R

คือ Eco Design ซึ่งมีกรอบความคิดหลักที่ครอบคลุมวงจรการดำเนินธุรกิจให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม โดยสามารถแบ่งออกเป็นช่วงต่างๆ ได้ดังนี้

การวางแผนการผลิต (Planning Phase) -- > ช่วงการออกแบบ (Design Phase) -- > ช่วงการผลิต (Manufacturing Phase) -- > ช่วงการนำไปใช้ (Usage Phase) -- > และช่วงการทำลายหลังการใช้เสร็จ (Disposal Phase)

ซึ่งก็อิงตามหลักการสำคัญของ 4 R นั่นเอง

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

Re-Duce

ลดการผลิต

ก็คือการลดการใช้ทรัพยากรในช่วงต่าง ๆ ของวงจรผลิตภัณฑ์ เช่น การลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ เริ่มตั้งแต่ลดการใช้กระดาษในการออกแบบไปเลย ลดการใช้ทรัพยากรในการออกแบบ ลดอัตราการใช้วัตถุดิบในกระบวนการผลิต ลดอัตราการใช้พลังงานในกระบวนการผลิต ลดอัตราการใช้พลังงานในระหว่างการใช้งาน

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

Re-Use

ใช้ซ้ำได้

ทั้งที่เป็นการใช้ใหม่ในผลิตภัณฑ์เดิม หรือผลิตภัณฑ์ใหม่ก็ตาม หรือที่เรียกว่า การออกแบบเพื่อการนำกลับมาใช้ซ้ำ (Design for Reuse) เช่น การออกแบบให้ผลิตภัณฑ์แต่ละรุ่นมีชิ้นส่วนบางชิ้นส่วนที่ใช้ร่วมกันได้ เมื่อรุ่นแรกหยุดการผลิตแล้วยังสามารถเก็บคืนและนำบางชิ้นส่วนมาใช้ในการผลิตรุ่นต่อไปได้

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

Re-Cycle

นำกลับมาใช้ใหม่

หมายถึง การนำผลิตภัณฑ์ หรือชิ้นส่วนของผลิตภัณฑ์ที่ใช้แล้วมาผ่านกระบวนการผลิตใหม่ แล้วนำกลับมาใช้โดยการออกแบการใช้งานผลิตภัณฑ์เพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ จะต้องเอื้อต่อกระบวนการนำกลับมาใช้ใหม่ เช่น การออกแบบให้ถอดประกอบได้ง่าย (Design for Disassembly) การออกแบบเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ (Design for Recycle) เช่น การออกแบบผลิตภัณฑ์โดยใช้วัตถุดิบพลาสติกหรือกระดาษที่ง่ายต่อการนำกลับมาใช้

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

Re-Pair

ซ่อมแซมได้

ก็คือการออกแบบให้ผลิตภัณฑ์ง่ายต่อการซ่อมบำรุงได้ง่ายจะเป็นการยืดอายุช่วงชีวิตของการใช้งาน (Extended Usage Life) ซึ่งท้ายที่สุดสามารถลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้ เช่น ออกแบบให้เปลี่ยนอะไหล่ได้ง่าย

UPCYCLING

ปรับเปลี่ยน สร้างสรร เพื่อเพิ่มมูลค่า

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

ข้อมูลจาก : ศูนย์ความเป็นเลิศด้านเทคโนโลยีปิโตรเคมีและวัสดุ

กระบวนการ Upcycling

 1. คัดแยก ทำความสะอาด
 2. ตัดบดพลาสติกแยกเป็น 3 ชนิด (ฝา, ฉลาก, ขวด)
 3. หลอมให้เป็นเม็ด
 4. นำไปทำเป็นเส้นใยแบบเกรดพิเศษ
 5. ผลิตภัณฑ์ใหม่มีมูลค่าเพิ่มขึ้น
 6. สร้างรายได้
ผลิตเสื้อวิ่ง, พิมพ์สีสะท้อนแสง, รับทำเสื้อวิ่ง, รับผลิตเสื้อวิ่ง, รับสกรีนเสื้อวิ่ง, สกรีน, สกรีนสีสะท้อนแสง, สกรีนเสื้อ, สกรีนเสื้อกีฬา, สกรีนเสื้อวิ่ง, สกรีนเสื้อวิ่งแขนกุด, สกรีนเสื้อเสื้อวิ่ง, สกรีเสื้อวิ่ง, สินค้าพรีเมี่ยม, สีสะท้อนแสง, ออกแบบเสื้อวิ่ง, เสิ้อวิ่งสะท้อนแสง, เสื้อกีฬา, เสื้อกีฬาสะท้อนแสง, เสื้อวิ่ง, เสื้อวิ่ง ผลิต, เสื้อวิ่ง สกรีน, เสื้อวิ่ง ออกแบบ, เสื้อวิ่ง โรงงาน, เสื้อวิ่งสกรีน, เสื่อวิ่งสกรีนลาย, เสื้อวิ่งแขนสั้น, เสื้อสกรีน, เสื้อสีสะท้อนแสง

ECO Touch

สำหรับขวดพลาสติกที่สามารถนำมา Upcycling ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีต้นทุนต่ำกว่ากระบวนการอื่นๆ คือ ขวดชนิด PET (Polyethylene Terephthalate) ขวดพลาสติกใสที่นิยมนำมาทำขวดน้ำดื่ม น้ำผลไม้ น้ำอัดลม เพราะมีคุณสมบัติทนความเป็นกรด และสามารถกันการซึมผ่านออกซิเจน และคาร์บอนไดออกไซด์ได้เป็นอย่างดี

การรีไซเคิลขวดพลาสติกยังมีส่วนช่วยในการประหยัดพลังงานได้ เนื่อจากขวดพลาสติกทำมาจากน้ำมันดิบ เมื่อมีการรีไซเคิลขวดพลาสติก 1 ตัน จึงส่วนช่วยลดการใช้น้ำมันได้ 3.8 บาร์เรล หรือคิดเป็น 159.11 ลิตร และช่วยประหยัดพื้นที่ในการฝังกลบขยะได้

คุณสมบัติเหล่านี้ ทำให้ขวดพลาสติก PET เข้าไปมีบทบาทในเทรนด์การทำธุรกิจเพื่อความยั่งยืน (sustainability) ขององค์กรต่างๆ และกลายเป็นจุดเริ่มต้นของการสร้างผลิตภัณฑ์จากขวดพลาสติกจากหลายแบรนด์

SUSTAINABILITY PRODUCT

รูปแบบของผลิตภัณฑ์เพื่อความยั่งยืน

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental

CUSTOMER & PARTNERSHIPS

ความร่วมมือเพื่อความยั่งยืน

sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
sustainability ความยั่งยืน upcycling eco-friendly green product social economic environmental
thThai