สำหรับลูกค้า 12T Print


  เบอร์มือถือสำหรับรับ OTP (จำเป็น)

  กรอกรหัส OTP (จำเป็น)


   

  ข้อตกลงความรับผิดเรื่องลิขสิทธิ์

 • ผู้สั่งงานขอรับรองว่างานที่สั่งให้บริษัททำนี้ ไม่ได้คัดลอก ทำซ้ำ ดัดแปลง หรือกระทำโดยวิธีการใดๆ อันเป็นการละเมิดลิขสิทธิ์ และ/ หรือสิทธิของผู้ใด ทั้งนี้ หากมีบุคคลใดกล่าวอ้างว่างานที่สั่งนี้ (ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน) ละเมิดลิขสิทธิ์ และ/หรือสิทธิใดๆ ของบุคคลใดๆ ผู้สั่งงานตกลงปกป้องบริษัทจากข้อเรียกร้องนั้น โดยผู้สั่งงานตกลงชดใช้ค่าเสียหายให้แก่บริษัทและรับภาระค่าใช้จ่ายและค่าเสียหายทั้งหมดให้แก่บริษัท

 • Size อาจมีการคลาดเคลื่อนจาก ตารางSize บวก ลบ 1 นิ้ว และ สี/งานพิมพ์ อาจมีการคลาดเคลื่อนจาก แบบที่ Approve แล้ว 5-10%

 •  

  เมื่อระบบแจ้งว่า บันทึกข้อมูลสำเร็จ
  กรุณาปิดหน้าต่างนี้เพื่อกลับไปชำระค่าสินค้าต่อ

  นโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้า (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1)

  บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด (บริษัท”)

  มีจุดประสงค์แจ้งนโยบายความเป็นส่วนตัวที่กำหนดเกี่ยวกับสิทธิ เงื่อนไข และความจำเป็นของบริษัทในการเก็บ รวบรวม และใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าและใช้บริการสนับสนุนหลังการขายของบริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ ได้แก่ (1) หน้าร้านทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค (2) ผ่านช่องทางออนไลน์ของบริษัทโดยตรง อาทิเช่น เว็บไซต์ของบริษัท และ Chat and Shop Social Media ของบริษัท (เช่น Line Official Account หรือ Facebook ของบริษัท) (3) ผ่านช่องทาง Online Marketplace ซึ่งเป็นของผู้ให้บริการภายนอกอื่น ๆ หรือ (4) ผ่านการติดต่อสื่อสารทางโทรศัพท์มาที่ Call Centre เพื่อให้ลูกค้า (“ลูกค้า”) ทราบ ทั้งนี้ เมื่อลูกค้าเข้ามาภายในพื้นที่ร้านทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค และ/หรือซื้อสินค้า รวมถึงส่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านให้แก่บริษัทผ่านช่องทางต่าง ๆ บริษัทจะถือว่าลูกค้าตกลงและยอมรับนโยบายความเป็นส่วนตัวของลูกค้าฉบับนี้แล้ว

  นโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ใช้สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าภายใต้ธุรกรรมการซื้อขายสินค้าและการใช้บริการของบริษัทเท่านั้น โดยไม่มีผลใช้บังคับกับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลโดยบุคคลอื่น แม้จะมีการเชื่อมต่อกับช่องทางการให้บริการของบริษัท เนื่องจากการประมวลผลข้อมูลดังกล่าวบริษัทไม่มีอำนาจควบคุม และเป็นส่วนที่ลูกค้าต้องศึกษาและทำความตกลงเกี่ยวกับนโยบายการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกดังกล่าวประกาศแยกต่างหาก

  บริษัทสงวนสิทธิ์ในการปรับปรุงนโยบายความเป็นส่วนตัวฉบับนี้ตามแต่ละระยะเวลา เพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และรูปแบบการขาย การจัดส่งสินค้า รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ของบริษัทที่ให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทจะแจ้งให้ลูกค้าทราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวด้วยการประกาศนโยบายฉบับปรับปรุงใหม่ผ่านทางช่องทางการติดต่อของบริษัท

  ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่บริษัทประมวลผล

  สำหรับการซื้อสินค้าผ่านทางหน้าร้าน ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค ได้แก่

  1. ข้อมูลภาพถ่ายใบหน้าของท่านที่อาจได้รับการบันทึกผ่านการดำเนินการดังนี้ (1) การบันทึกด้วยระบบ CCTV ที่ติดตั้งไว้บริเวณพื้นที่ร้าน (2) ด้วยการถ่ายภาพการจัดกิจกรรมที่จัดขึ้นภายในพื้นที่ร้านค้า ทั้งในลักษณะของการจัดกิจกรรมและการจัดทำการถ่ายทอดสดหรือการบันทึกวีดีโอต่าง ๆ ซึ่งหากลูกค้าไม่ประสงค์ให้มีการถ่ายภาพของท่าน แนะนำให้ลูกค้าหลีกเลี่ยงการเข้าไปในพื้นที่ที่มีการถ่ายทอดสดหรือสามารถแจ้งจุดประสงค์ปฏิเสธการถ่ายภาพดังกล่าวได้
  2. ข้อมูลการชำระเงินค่าสินค้าซึ่งอาจรวมถึง Payment Slip หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่จะมีการเก็บผ่านระบบ POS
  3. ข้อมูลส่วนบุคคลอื่นที่ลูกค้าอาจนำส่งให้แก่บริษัทเพื่อการซื้อสินค้าที่ต้องการ ซึ่งอาจรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงข้อมูลดังต่อไปนี้
  • เอกสารเพื่อการจัดทำเอกสารบัญชีและภาษีให้แก่ลูกค้า เช่น ข้อมูลหลักฐานบัตรประชาชนเพื่อการออกใบกำกับภาษี หรือหนังสือเดินทางเพื่อการออก Tax Refund
  • เอกสารหลักฐานบัตรประชาชน และข้อมูลที่ลูกค้าอาจต้องกรอกให้แก่บริษัท
  • ข้อมูลสำหรับการสั่งซื้อสินค้าล่วงหน้า (Pre-Order / Pre-Sale) ซึ่งอาจรวมถึง ข้อมูลส่วนตัวของลูกค้า และข้อมูลการติดต่อ (เช่น เบอร์โทรศัพท์ และ/หรืออีเมล)
  • ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วมกิจกรรมใดที่ลูกค้าอาจให้ความสนใจในการรับสิทธิดังกล่าว เช่น ข้อมูลสำหรับการเข้าร่วม Campaign กิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใด ๆ กับบริษัท

  สำหรับการซื้อสินค้าในรูปแบบ Online ทั้งผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรง หรือผ่านช่องทางจำหน่ายของบุคคลภายนอก ได้แก่

  1. ข้อมูลชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อสำหรับการจัดส่งสินค้า อาทิ ที่อยู่การจัดส่งสินค้า เบอร์โทรศัพท์ หรือข้อมูลการติดต่ออื่น เช่น email หรือ Social Media Account
  2. ข้อมูลเทคนิคที่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าได้ เช่น IP Address หรือข้อมูลเครื่องมือที่ลูกค้าใช้สำหรับการเชื่อมต่อกับช่องทางการขายสินค้าออนไลน์ของบริษัท และหากได้รับความยินยอมจากลูกค้า อาจรวมถึงข้อมูลคุกกี้บางประเภท
  3. ข้อมูลการลงทะเบียน User Account ผ่านหน้าเว็บไซต์ของบริษัท ซึ่งบริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลการลงทะเบียน และข้อมูลธุรกรรมการค้า หรือการใช้บริการต่าง ๆ ของลูกค้าดังกล่าวทั้งหมดตลอดระยะเวลาการเปิดบัญชีผู้ใช้งาน
  4. ข้อมูลการซื้อสินค้า เช่น รายการธุรกรรมการซื้อสินค้า รายละเอียดสินค้าที่ซื้อ เป็นต้น ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลหลักฐานการชำระเงินที่ลูกค้าชำระให้แก่บริษัท เช่น ข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าสินค้า
  5. ข้อมูลอื่นที่ลูกค้าอาจให้แก่บริษัทเพื่อการเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขาย การสำรวจ การแข่งขัน การชิงรางวัล หรือกิจกรรมลักษณะใด ๆ กับบริษัท

  สำหรับการให้บริการสนับสนุนและการให้บริการหลังการขาย

  1. ข้อมูลแสดงตัวตนของลูกค้า (เช่น ชื่อนามสกุล และข้อมูลการติดต่อ) และข้อมูลอื่นที่ให้สำหรับการกรอกแบบฟอร์มการขอการรับประกันที่บริษัทอาจกำหนด
  2. ข้อมูลการใช้บริการทั้งหมดของลูกค้า ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลรายละเอียดการติดต่อ ข้อมูลธุรกรรมการให้บริการต่าง ๆ และอาจรวมถึงข้อมูลหลักฐานการชำระเงินสำหรับการใช้บริการดังกล่าว เช่น ข้อมูลหลักฐานการโอนเงิน หรือข้อมูลบัตรเครดิตที่ใช้ในการชำระค่าบริการ
  3. ข้อมูลในบทสนทนาระหว่างฝ่ายบริการลูกค้าสัมพันธ์และลูกค้าเพื่อการสนับสนุนแก่ลูกค้า

  จุดประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลและระยะเวลาในการจัดเก็บข้อมูล

  บริษัทมีความจำเป็นในการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมดที่ระบุไว้ เพื่อจุดประสงค์และระยะเวลาดังต่อไปนี้

  1. เพื่อความมั่นคงปลอดภัยภายในร้าน ข้อมูลภาพถ่ายจากกล้อง CCTV จะได้รับการบันทึกและเก็บรักษาเพื่อประโยชน์ในการรักษาความปลอดภัยของร้านค้าของลูกค้าและของผู้อื่นที่เข้ามาใช้บริการ ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลภาพถ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลา 90 วัน ยกเว้นกรณีที่บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเก็บข้อมูลดังกล่าวเพิ่มเติม เพื่อการปกป้องเรียกร้องสิทธิโดยขอบด้วยกฎหมายที่บริษัทอาจมีต่อลูกค้า
  2. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการซื้อขายที่บริษัทมีกับลูกค้า ข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการประมวลผลเพื่อการยืนยันสิทธิในการรับสินค้าของลูกค้า โดยเฉพาะการยืนยันการชำระราคาสินค้า รวมถึงเพื่อการจัดส่งสินค้า การรับเรื่องร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ และการติดต่อสอบถามอื่น ๆ ระหว่างบริษัทและลูกค้า โดยบริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าไว้เพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าวตลอดระยะเวลาที่บริษัทยังมีหน้าที่ในการให้บริการจัดส่งสินค้าแก่ลูกค้า และตลอดระยะเวลาการเรียกร้องสิทธิอื่นใดที่ลูกค้าอาจมีตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด เช่น ระยะเวลาในการคืนหรือเปลี่ยนสินค้า เป็นต้น
  3. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการแก่ User ที่ลงทะเบียนใช้บริการผ่านเว็บไซต์ของบริษัท ข้อมูลของลูกค้าที่ใช้บริการผ่านบัญชีผู้ใช้บริการดังกล่าวจะได้รับการเก็บและประมวลผลเพื่อการยืนยันตนของผู้ใช้บริการและประโยชน์ในการให้บริการแก่ User ดังกล่าวได้ตามเงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการที่ตกลงไว้ ตราบเท่าที่ลูกค้าดังกล่าวยังมีบัญชีผู้ใช้งานกับบริษัทอยู่
  4. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามสัญญาการให้บริการสนับสนุนหลังการขายให้แก่ลูกค้า ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะถูกใช้เพื่อการติดต่อยืนยันผู้ใช้บริการ และเพื่อการให้บริการสนับสนุนต่าง ๆ แก่ลูกค้า ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง การบริการสนับสนุนหลังการขาย การรับประกัน การซ่อมแซมสินค้า การรับเรื่องร้องเรียน การสำรวจความพึงพอใจ และการติดต่อสอบถามอื่นระหว่างบริษัทและลูกค้า ทั้งนี้ บริษัทมีความจำเป็นต้องประมวลผลและเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเพื่อจุดประสงค์ที่ระบุไว้ข้างต้นตลอดระยะเวลาตราบเท่าที่บริษัทยังมีหน้าที่ต้องให้บริการแก่ท่าน
  5. เพื่อการปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายของบริษัท ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการทำบัญชีและเสียภาษี และหน้าที่ในการจัดทำบทรายงานต่างๆ ที่บริษัทอาจมีหน้าที่ภายใต้กฎหมาย คำสั่งหรือคำแนะนำของหน่วยงานกำกับดูแลต่างๆ บริษัทจำเป็นต้องประมวลผลและรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  6. เพื่อการปกป้องและการใช้สิทธิประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะได้รับการเก็บ รวบรวม ประมวลผลโดยบริษัท เพื่อประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัท ดังนี้
  • สำหรับภาพถ่ายจากการจัดกิจกรรมภายในร้านค้า บริษัทอาจนำภาพดังกล่าวไปจัดทำเป็นสื่อในการประชาสัมพันธ์บริษัทผ่านช่องทางการสื่อสาร ไม่ว่าจะผ่านช่องทางของบริษัทโดยตรงหรือช่องทางสื่ออื่น โดยบริษัทสงวนสิทธิ์ในการเก็บรักษาและใช้ภาพถ่ายดังกล่าวเป็นระยะเวลาตราบเท่าที่จำเป็นต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัท ทั้งนี้ บริษัทรับประกันจะไม่ดำเนินการในลักษณะที่อาจกระทบสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
  • เพื่อการสร้างและปรับปรุงความสัมพันธ์ทางธุรกิจที่บริษัทมีกับลูกค้า บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าที่ซื้อสินค้าผ่านช่องทางออนไลน์เพื่ออำนวยความสะดวกในการซื้อสินค้าในครั้งถัดไปเป็นระยะเวลา 1 ปี หลังจากการซื้อสินค้าครั้งสุดท้ายของลูกค้า รวมถึงเพื่อการวิเคราะห์การทำงานตลาดต่าง ๆ ดัวยการทำการตลาดในรูปแบบของ Facebook Lookalike หรือการวางแผนวิเคราะห์ Customer Segment ที่เหมาะสม
  • เพื่อการพัฒนาความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทและลูกค้ารายบุคคล และลูกค้าในภาพรวมของบริษัท บริษัทจะใช้ข้อมูลการใช้บริการและการซื้อขายทั้งหมดเพื่อการวางแผนปรับปรุงสินค้าและบริการของบริษัทให้เหมาะสมและตรงกับความต้องการของลูกค้า การฝึกอบรมพนักงาน การพิจารณาทบทวนการแก้ไขข้อร้องเรียนของลูกค้า การจัดทำรายงานการติดตามตรวจสอบภายในเกี่ยวกับการให้บริการของบริษัทให้แก่ลูกค้า ทั้งนี้ สำหรับการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิในการเก็บรักษาข้อมูลที่ระบุตัวตนของลูกค้าไว้เป็นระยะเวลา 1 ปีปฏิทิน และอาจเก็บข้อมูลในลักษณะของสถิติที่ไม่สามารถระบุตัวตนของลูกค้าต่อเนื่อง เท่าที่บริษัทอาจพิจารณาว่ามีความจำเป็นทางธุรกิจ โดยรับประกันไม่ให้กระทบสิทธิของเจ้าของข้อมูลมากเกินสมควร
  • เพื่อการปกป้องและต่อสู้สิทธิการเรียกร้อง หรือข้อพิพาทใดที่บริษัทอาจมีกับลูกค้าที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเพื่อการดำเนินการวัตถุประสงค์ดังกล่าว บริษัทสงวนสิทธิ์เก็บข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเป็นระยะเวลาที่จำเป็นตลอดระยะอายุความที่เกี่ยวข้องตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
  1. กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมเป็นกรณีเฉพาะ บริษัทจะใช้ข้อมูลการติดต่อของลูกค้าในการติดต่อประชาสัมพันธ์ข่าวสารต่าง ๆ ของบริษัทที่ลูกค้าอาจสนใจ หรืออาจใช้ข้อมูลประเภทเพื่อการติดตามพฤติกรรมการใช้บริการทางออนไลน์ของลูกค้า หรือเพื่อวัตถุประสงค์อื่นที่ลูกค้าอาจให้ความยินยอมแก่บริษัท สำหรับกรณีนี้บริษัทจะเก็บและใช้ข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวจนกว่าลูกค้าจะถอนความยินยอม

   

  การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

  โดยหลักการแล้ว ข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าจะไม่ได้รับการเปิดเผยให้แก่บุคคลภายนอก แต่ในกรณีดังต่อไปนี้ บริษัทอาจมีความจำเป็นต้องเปิดเผยและส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บุคคลต่าง ๆ ดังนี้

  1. ผู้ให้บริการภายนอกที่ให้บริการแก่ทางบริษัท เพื่อการให้บริการที่เกี่ยวเนื่องกับการขาย การจัดส่งสินค้า การให้บริการเกี่ยวเนื่องให้แก่ลูกค้า รวมถึงการให้บริการสนับสนุนอื่น ๆ แก่บริษัท ซึ่งได้แก่แต่ไม่จำกัดเพียง พันธมิตรที่ได้บริษัทส่งต่อเปิดเผยข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์กลุ่มลูกค้าและวางแผนการตลาด ที่ปรึกษาด้านต่าง ๆ ของบริษัท ทั้งนี้ ในการเปิดเผยส่งต่อข้อมูลดังกล่าว บริษัทรับประกันที่จะเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าเฉพาะเท่าที่จำเป็นและจะได้มีการจัดทำสัญญาการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลระหว่างบริษัทและบุคคลภายนอกผู้ให้บริการภายนอกดังกล่าว เพื่อรับประกันความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่มีการเปิดเผยและส่งต่อ
  2. หน่วยงานราชการที่บริษัทอาจมีหน้าที่ต้องเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้ตามกฎหมาย เช่น กรมสรรพากร เป็นต้น หรือตามคำสั่งของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอื่น
  3. กรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมเป็นกรณีเฉพาะเพื่อการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลให้แก่บุคคลใดเป็นการเฉพาะ เช่น การให้ความยินยอมให้บริษัทส่งต่อข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าให้แก่บริษัทในเครือเพื่อการทำการตลาดโดยบริษัทดังกล่าว หรือการให้ความยินยอมเพื่อการส่งต่อเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล โดยเฉพาะธุรกรรมการซื้อขายให้แก่สถาบันการเงินที่อาจให้สินเชื่อสำหรับการซื้อสินค้าให้แก่ลูกค้า

  คำรับประกันการดำเนินมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัยในข้อมูลที่เหมาะสม

  บริษัทรับประกันจัดให้มีมาตรการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยที่เหมาะสมภายใต้กฎหมายที่เกี่ยวข้องเพื่อป้องกันการเข้าถึง การใช้ การเปลี่ยนแปลง การแก้ไข หรือการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าทั้งหมดโดยปราศจากอำนาจหรือโดยมิชอบ ทั้งนี้ บริษัทจะทบทวนมาตรการดังกล่าวเป็นระยะเพื่อให้สอดคล้องและเหมาะสมตามมาตรฐานในอุตสาหกรรมและการเปลี่ยนแปลงของกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

  สิทธิของเจ้าของข้อมูล

  บริษัทเคารพสิทธิตามกฎหมายของลูกค้าในฐานะเจ้าของข้อมูลในส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่อยู่ในการควบคุมของบริษัท โดยท่านสามารถขอใช้สิทธิที่ท่านมีได้ตามเงื่อนไขกำหนดสิทธิที่ระบุไว้ในกฎหมาย ได้แก่ (1) สิทธิขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงสิทธิในการขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลให้ถูกต้อง (2) สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคล ในกรณีที่บริษัททำให้ข้อมูลส่วนบุคคลนั้นอยู่ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ รวมถึงสิทธิขอให้ส่งหรือโอนข้อมูลรูปแบบดังกล่าวไปยังผู้ควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลอื่น (3) สิทธิคัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล (4) สิทธิขอให้ลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวบุคคลได้เมื่อข้อมูลนั้นหมดความจำเป็น (5) สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ หรือ (6) สิทธิถอนความยินยอมในการประมวลผลข้อมูลที่เจ้าของข้อมูลเคยให้ไว้ตามวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้

  ทั้งนี้ ท่านสามารถติดต่อมายังบริษัทเพื่อดำเนินการขอใช้สิทธิข้างต้นได้ที่

  Line : @inkspa, @touchprinting หรือ Email : [email protected][email protected]

  โดยบริษัทจะแจ้งผลการพิจารณาคำร้องของท่านให้ทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสมตามกรอบกฎหมาย