Uncategorized

แจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นายทนงศักดิ์ ทันสันเทียะ เรียน ท่านลูกค้า บริษัท ห้างร้าน และท่านผู้เกี่ยวข้อง บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นายทนงศักดิ์ ทันสันเทียะ ตำแหน่ง Sales Representative Supervisor พ้นสภาพการเป็ ...