Post

ประกาศจากทางบริษัท เรื่องการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวณัฎฐณิชา ยอดใจ

ประกาศ เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวณัฎฐณิชา ยอดใจ เรียน ลูกค้า บริษัท ห้างร้าน และท่านผู้เกี่ยวข้อง      เนื่องด้วย บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิด จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพพนักงานของ นางสาวณัฎฐณิชา ยอดใจ ตำแหน่ง Sales Representative เลขบัตรประชาชน 1 5705 00086 ...

thThai