แจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

แจ้งการพ้นสภาพการเป็นพนักงาน

ประกาศ

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นายทนงศักดิ์ ทันสันเทียะ

เรียน ท่านลูกค้า บริษัท ห้างร้าน และท่านผู้เกี่ยวข้อง

 

บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นายทนงศักดิ์ ทันสันเทียะ ตำแหน่ง Sales Representative Supervisor พ้นสภาพการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป การกระทำของบุคคลดังกล่าวรวมไปถึงการแอบอ้างใดที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

จึงเรียนมาให้บริษัทๆ ที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม คู่ค้าต่างๆ และลูกค้าใหม่ทราบ เพื่อที่จะไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรมหรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-017-0517

 

ประกาศ ณ วันที่ 3 พฤษภาคม 2566

นายกิตติภูมิ อนุตรภิญโญวงศ์

กรรมการบริษัท

บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด

ประกาศ

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นายไพบูลย์ นามสีสุข

เรียน ท่านลูกค้า บริษัท ห้างร้าน และท่านผู้เกี่ยวข้อง

 

บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นายไพบูลย์ นามสีสุข ตำแหน่ง Senoir Technician พ้นสภาพการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม 2566 เป็นต้นไป การกระทำของบุคคลดังกล่าวรวมไปถึงการแอบอ้างใดที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นใดๆ ทั้งสิ้น นับจากวันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

จึงเรียนมาให้บริษัทที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม คู่ค้าต่างๆ และลูกค้าใหม่ทราบ เพื่อที่จะไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรมหรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 02-017-0517

 

ประกาศ ณ วันที่ 5 พฤษภาคม 2566

นายกิตติภูมิ อนุตรภิญโญวงศ์

กรรมการบริษัท

บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิค จำกัด