ประกาศจากทางบริษัท เรื่องการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวณัฎฐณิชา ยอดใจ

ประกาศจากทางบริษัท เรื่องการพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวณัฎฐณิชา ยอดใจ

ณัฎฐณิชา ยอดใจ , ณัฏฐณิชา ยอดใจ , นางสาวณัฎฐณิชา ยอดใจ , 1570500086986 , ไล่ออก , ประกาศไล่ออก , ไล่ออกจากงาน , ทุจริต

ประกาศ

เรื่อง การพ้นสภาพการเป็นพนักงานของ นางสาวณัฎฐณิชา ยอดใจ

เรียน ลูกค้า บริษัท ห้างร้าน และท่านผู้เกี่ยวข้อง

ณัฎฐณิชา ยอดใจ , ณัฏฐณิชา ยอดใจ , นางสาวณัฎฐณิชา ยอดใจ , 1570500086986 , ไล่ออก , ประกาศไล่ออก , ไล่ออกจากงาน , ทุจริต

     เนื่องด้วย บริษัท ทัช ปรินท์ติ้ง รีพับลิด จำกัด ขอประกาศการพ้นสภาพพนักงานของ นางสาวณัฎฐณิชา ยอดใจ ตำแหน่ง Sales Representative เลขบัตรประชาชน 1 5705 00086 98 6 ที่อยู่ตามบัตรประชาชน 63 หมู่ที่ 15 ตำบลทรายขาว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย อายุงาน 3 เดือน 4 วัน เนื่องจากการทุจริตในหน้าที่ โดยทางบริษัทฯได้แจ้งความดำเนินคดี ณ สน.ประเวศ และให้พ้นสภาพการเป็นพนักงานตั้งแต่วันที่ 7 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป การกระทำของบุคคลดังกล่าว รวมไปถึงการแอบอ้างในที่เกี่ยวข้องกับทางบริษัทฯ     บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆทั้งสิ้นนับตั้งแต่วันที่พ้นสภาพการเป็นพนักงานของบริษัทฯ

     จึงเรียนมาเพื่อให้บริษัทต่างๆที่เกี่ยวข้อง ลูกค้าเดิม คู่ค้าต่างๆ และลูกค้าใหม่ทราบ เพื่อที่จะไม่เกิดความสับสนว่าบุคคลดังกล่าวนั้นมีส่วนเกี่ยวข้องใดๆ กับการประกอบธุรกรรมหรือธุรกิจการค้าของบริษัทฯ หากมีข้อสงสัยประการใดสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ 062-008-8853

ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2563